fbpx

A BalmazŐr Kft. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

Érvényes: 2019.09.01-től

1. Ki kezeli az Ön adatait?

Adatkezelő: BalmazŐr Kft.

székhely: 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 10-11.

cégjegyzékszám: Cg. 09-09-031192

képviseli: Sziklai János cégvezető

adószám: 27109504-1-09

e-mail: adatkezeles@balmazor.hu

postacím: 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 10-11.

telefon: +36 (30) 839 75 28

adatvédelmi tisztviselő neve: Sziklai János

adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: tavfelugyelet@balmazor.hu

(a továbbiakban: az „Adatkezelő”)

Az Adatkezelő tiszteletben tartja az Ön személyhez fűződő jogait, ezért elkészítette az alábbi Adatkezelési Tájékoztatót, mely az Adatkezelő hivatalos honlapján elektronikusan érhető el.

2. Alapelveink és törvények, amelyek minket kötnek az adatkezelés során:

2.1. Az Adatkezelés során az alábbi jogszabályok kötnek bennünket:

 • GDPR (általános adatvédelmi rendelet) – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről);
 • Adatvédelmi törvény – Az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a végrehajtására kiadott jogszabályok;
 • Az az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;
 • Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény és végrehajtására kiadott jogszabályok;
 • A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és végrehajtására kiadott jogszabályok;
 • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény;
 • A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény.
 • évi C. törvény az elektronikus hírközlésről 155. §
 • A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény;
 • Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. BM (XII.5.) BM rendelet;
 • Autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény, valamint e törvény végrehajtásáról szóló 209/2013. (VI.18.) Kormányrendelet;
 • A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény;
 • A lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény;
 • Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény.

2.2. Az adatkezelés során az alábbi alapelveket követjük:

 1. a) Személyes adatot az Adatkezelő kizárólag az itt meghatározott célból és ideig kezel. Az Adatkezelő csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas.
 2. b) Az adatkezelés során az Adatkezelő tudomására jutott személyes adatokat kizárólag azok az Adatkezelő megbízásában, vagy az Adatkezelővel munkaviszonyban álló személyek ismerhetik meg, akiknek az adott adatkezeléssel kapcsolatban feladatuk van.

3. Mi mit jelent? (Az Adatkezelési Tájékoztatóban használt fogalmak magyarázata):

„személyes adat”: A természetes személyre (érintettre) vonatkozó bármely információ (pl: név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó adat);

„különleges adat”: Ilyenek a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;

„egészségügyi adat”: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;

„érintett”: azonosítható természetes személy, akire az adott személyes adat vonatkozik. (Ilyen pl: a honlap látogatója, a hírlevélre feliratkozó személy, az álláshirdetésre jelentkező személy)

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza;

„adatfeldolgozás”: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése;

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében (megbízásából, utasítására és az adatkezelő döntése alapján) személyes adatokat kezel; „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

4. Milyen személyes adatokat kezelünk? (Az egyes adatkezelések):

4.1. Ha a www.balmazor.hu honlapot megtekinti (automatikusan rögzített adatok és cookie-k):

4.1.1. Automatikusan rögzített adatok

Ha Ön megtekinti a honlapunkat automatikusan rögzítésre kerül az Ön eszközének (pl: laptop, PC, telefon, táblagép) IP címe. A rögzítésre kerülő adatokat a honlapot kiszolgáló webszerver az Ön külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a honlap megtekintése során automatikusan naplózza. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Ezen adatok egyéb személyes adatokkal – a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatóak. Ezeket az információkat kizárólag összesített és feldolgozott (aggregált) formában hasznosítjuk, szolgáltatásaink esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében és statisztikai célokra.

Az adatkezelés célja: Az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a szolgáltatás működésének ellenőrzése, statisztika készítése és a látogató jogainak védelme. Visszaélések esetén a látogatók internet szolgáltatójával és a hatóságokkal együttműködve az adatok felhasználhatók a visszaélések forrásának megállapítására is. Az adatok megadása kötelező, a honlap megtekintése e nélkül nem lehetséges.

Az adatkezelés jogalapja: Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Az adatkezelés időtartama: A honlap megtekintésétől számított 30 (harminc) nap.

4.1.2.Cookie-k (sütik) és hasonló technológiák

Mi az a cookie (süti)?

A cookie (süti) egy olyan kisméretű szövegfájl, amely a számítógép vagy a mobil eszköz merevlemezén tárolódik a cookieban beállított lejárati ideig és a későbbi látogatásokkor aktiválódik (visszajelez a webkiszolgálónak). A honlapok cookiek-kat használnak azzal a céllal, hogy rögzítsék a látogatással kapcsolatos információkat (meglátogatott oldalak, az oldalakon töltött idő, böngészési adatok, kilépések, stb.), illetve a személyes beállításokat. Ez az eszköz segít a felhasználóbarát honlap kialakításában, a látogatók online élményének fokozása érdekében.

Más platformokon – ahol a cookie-k nem érhetők el vagy nem használhatók – egyéb technológiák is alkalmazhatóak, melyek célja hasonlít a cookie-kéhoz: ilyen lehet például a hirdetésazonosító az androidos mobileszközökön. A cookie-k két típusát különböztetjük meg: “munkamenet sütik” és “maradandó sütik”. Mindkét süti típus esetén azok addig kerülnek tárolásra a böngészőben amíg a felhasználó nem törli azokat.

 • A “munkamenet sütik” (session cookie) a számítógép, notebook vagy mobileszköz csak ideiglenesen tárolja, mindaddig, amíg Ön el nem hagyja az adott honlapot; ezek a sütik segítenek a rendszernek, hogy információt jegyezzen meg, így Önnek nem kell ismételten megadnia vagy kitöltenie az adott információt. A munkamenet sütik érvényességi ideje kizárólag a felhasználó aktuális munkamenetére korlátozódik, céljuk az adatvesztés megakadályozása (például egy hosszabb űrlap kitöltése során). A munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a látogató számítógépéről. A “maradandó sütik” (persistent cookie) a honlap elhagyását követően is tárolódnak a számítógépen, notebookon vagy mobileszközön. Ezen cookie-k segítségével a honlap felismeri Önt, mint visszatérő látogatót. A maradandó sütik a kiszolgáló oldali azonosító – felhasználó összerendelés révén alkalmasak az Ön azonosítására, így minden olyan esetben, ahol a felhasználó hitelesítése elengedhetetlen – pl. webáruház, netbank, webmail – a helyes működés szükséges feltételei. A maradandó sütik önmagukban nem hordoznak személyes adatot és csak a kiszolgáló adatbázisában tárol összerendeléssel együtt alkalmasak a felhasználó azonosítására. Az ilyen sütik kockázata az, hogy valójában nem a felhasználót, hanem a böngészőt azonosítja, vagyis ha valaki nyilvános helyen, pl. netkávézóban, könyvtárban belép egy webáruházba, és távozáskor nem lép ki onnan, akkor később egy másik személy ugyanezt a számítógépet használva illetéktelenül is hozzáférhet az adott webáruházhoz az eredeti felhasználó nevében. 
 • Milyen cookiet használunk?      A honlap működéséhez elengedhetetlen cookie
 • Az adatkezelés célja és időtartama: Honlapunk egy fajta munkamenet sütit használ, melynek feladata az, hogy az Ön által tett lépéseket a látogatás ideje alatt rögzítse, így például rögzítse az Ön által az ajánlatkérés sablonba beírtakat az adott oldalon történő tartózkodás idejére, valamint ugyanígy rögzítse a megtekintett címeket, hogy a visszalépést lehetővé tegye. Az ilyen adatok a honlap elhagyásával törlődnek. Az adatok megadása kötelező, a honlap fent részletezett funkciói e nélkül nem működnek. Az adatkezelés jogalapja: Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. Adattovábbítás nem történik. B. Statisztikai adatokat gyűjtő cookie-k Három fajta statisztikai cookie-t alkalmazunk. Ezek a cookie-k működésük során figyelik, hogyan használja Ön a honlapot, mely témákat tekint meg, mire klikkel, hogyan görgeti a honlapot, mely oldalakat látogat meg. Az információkat azonban kizárólag anonim módon gyűjti. Így megtudhatjuk például, hogy havonta hány látogatója van az oldalnak. Ezek a statisztikai adatok segítik továbbá az oldalunk felhasználói igényekhez történő igazítását. A „_ga” kiterjesztésű cookie 2 évig, míg a „_gat” és „_gid” kiterjesztésű cookie-k munkamenet sütik, vagyis a látogatás idejéig küldik a statisztikai adatokat. Az ilyen adatok gyűjtésében a Google Analitics is segít (a „_gat” kiterjesztésű cookie-val). További információ a Google Analitics adatvédelméről itt található: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu Hogyan engedélyezhetem, vagy tilthatom le a cookie-kat (sütiket)? A legtöbb internetes böngésző automatikusan elfogadja a cookie-kat, a látogatóknak azonban lehetőségük van ezeket kitörölni, vagy visszautasítani. Mivel minden böngésző eltérő, Ön egyénileg, a böngésző eszköztára segítségével állíthatja be a cookie-kal kapcsolatos preferenciáit. Ugyanakkor bármikor törölheti a számítógépén vagy mobileszközén eltárolt cookie-kat is. A beállításokkal kapcsolatos további tudnivalókat keresse a böngésző Súgójában, vagy a lenti linkeken közvetlenül (Ctrl +bal egérgomb). Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben úgy dönt, hogy letiltja a cookie-kat, lehetséges, hogy le kell mondania a honlap bizonyos funkcióiról. Link a Microsoft süti beállítási útmutatójához. Link a Mozilla Firefox süti beállítási útmutatójához. Link a Google Chrome süti beállítási útmutatójához. Link az Opera süti beállítási útmutatójához Link az Apple Safari süti beállítási útmutatójához.

4.1.3. Hivatkozások és linkek

A honlapunk olyan linkeket is tartalmazhat, amelyeket nem az Adatkezelő üzemeltet, csupán a látogatók tájékoztatását szolgálják. Az Adatkezelőnek nincs semmi befolyása a partner cégek által üzemeltetett honlapok tartalmára és biztonságára így nem is tartozik felelősséggel azokért. Kérjük, tekintse át az Ön által látogatott oldalak adatkezelési tájékoztatóját mielőtt az adott oldalon az adatait bármilyen formában megadná.

4.1.4. Adatfeldolgozó

A honlap tárhelyét a BalmazŐr Kft., 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 10-11. biztosítja.

4.2. A Facebook:

Elérhetőek vagyunk a Facebookon Védd a lakasod – Balmazor. néven.

A Védd a lakasod – Balmazor oldalon található üzenő falon közzétett hírfolyamára a facebook felhasználó az oldalon található „like”/ „tetszik” „follow”/”követem” linkre kattintva iratkozhat fel, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” „unfollow”/”nem követem” linkre kattintva iratkozhat le, illetve az üzenő fal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenő falon megjelenő híreket.

Azzal, hogy követ bennünket a profilja elérhetővé válik számunkra, de arról adatot nem kezelünk, vagy rögzítünk a belső rendszerünkben. Nem használjuk fel a híreink közlésén túl más célra.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja, azzal, hogy nem követ bennünket. A visszavonás nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést.

 Az adatkezelés célja: Az Ön tájékoztatása az aktuális információkról, a termékekről, a minket érintő hírekről, valamint ismeretterjesztő cikkek, anyagok küldése.

Az adatkezelés időtartama: Híreink kizárólag addig jelennek meg az Ön hírfolyamán, ameddig azt Ön szeretné. Amennyiben nem követ bennünket, úgy nem jelennek meg bejegyzéseink a hírfolyamán. Hírfolyamunkat úgy is eléri, ha nem követ bennünket, azokról azonban külön értesítést nem kap.

A Facebook egy tőlünk független adatkezelő, az oldal adatkezeléséről tájékoztatást a következő linkeken talál: https://www.facebook.com/policies/cookies/ ;https://www.facebook.com/about/privacy/update

Adatfeldolgozó igénybevételére vagy adattovábbításra nem kerül sor.

4.3. Ha állásra jelentkezik

Amennyiben Ön e-mailben vagy postai úton állásra jelentkezik (álláshirdetés útján, vagy attól függetlenül) az Ön hozzájárulását az adatkezeléshez vélelmezzük.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön vélelmezett hozzájárulása. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja, azonban a visszavonás nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a jelentkezések elbírálásához és a megfelelő személy kiválasztásához elengedhetetlen az Ön által megküldött, illetve az általunk még bekért személyes adatok kezelése.

Az adatkezelés célja: Kapcsolattartás az állásokra jelentkezőkkel és a megfelelő jelentkezők kiválasztása.

Az adatkezelés ideje:

A konkrét álláshirdetésre jelentkezők önéletrajzát és a jelentkezéssel kapcsolatban megküldött személyes adatokat és dokumentumokat az állást betöltő személy kiválasztása után az alábbiak szerint kezeljük:

– a sikertelen pályázót e-mailben vagy papíralapon megkérdezzük, hogy kívánja-e, hogy az adatbázisunkban további 1 (egy) évig tároljuk a jelentkezését és álláslehetőség esetén megkeressük. Amennyiben 30 (harminc) napon belül nemleges válasz érkezik, vagy nem érkezik válasz, a jelentkezést és a pályázó adatait töröljük a rendszerből.

– a sikeres pályázó adatait áttesszük a munkavállalók adatai közé.

Az általános nem konkrét álláshirdetésre vonatkozó, postai úton, vagy e-mailben eljuttatott jelentkezést az adatbázisunkban 1 (egy) évig tároljuk. Egy év elteltével a megadott önéletrajz és egyéb személyes adatok törlésre kerülnek.

A fentiektől függetlenül Ön bármikor kérheti a személyes adatai törlését, az ilyen jelzés esetén a megadott személyes adatokat azonnal töröljük az adatbázisunkból.

Adattovábbítás: Nem történik.

Előfordulhat, hogy az Ön pályázati anyagát fejvadász cégtől, HR portáltól kapjuk. Az ilyen cégek külön adatkezelők, így az adatkezelésükről az adott cég honlapján tájékozódhat.

Adatfeldolgozó igénybevételére vagy adattovábbításra nem kerül sor.

4.4. Ha kapcsolatba lép velünk: Ön bármely elérhetőségünkön kapcsolatba léphet velünk (honlapon, e-mailben, telefonon, postai úton). Az ajánlatkérésre, helyszíni felmérésre vagy érdeklődésre a honlapunkon külön lehetőséget biztosítunk.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja, azonban a visszavonás nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben nem kezelhetjük megadott személyes adatait, előfordulhat, hogy nem lehetséges a kérdés vagy kérés megválaszolása.

Az adatkezelés célja: Kapcsolattartás a megkeresővel, és a kérdés/kérés megválaszolása, illetve megoldása.

Az adatkezelés ideje: Az üzeneteket és az így megkapott személyes adatokat az adott kérés, kérdés, vagy panasz megválaszolását követő 6 hónapon belül töröljük. Amennyiben azonban adójogi vagy számviteli okokból, vagy esetleg az Adatkezelő, vagy a megkereső jogainak, érdekeinek védelme szempontjából arra szükség van, azt archiváljuk, és – a minden esetben egyedileg vizsgált – szükséges ideig tároljuk.

Adatfeldolgozó igénybevételére vagy adattovábbításra nem kerül sor.

4.5. Közvetlen megkeresés:

Előfordulhat, hogy személyes felkeresés útján lépünk kapcsolatba Önnel. Ilyen esetben amennyiben Ön szeretné, megküldjük Önnek ajánlatunkat.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja, azonban a visszavonás nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben nem kezelhetjük megadott személyes adatait, előfordulhat, hogy nem lehetséges a kérdés vagy kérés megválaszolása.

Az adatkezelés célja: Kapcsolattartás, illetve az ajánlat megküldése.

Az adatkezelés ideje: Az üzeneteket és a megkapott személyes adatokat az ajánlat visszautasítása esetén 15 (tizenöt) napon belül töröljük. Az ajánlat elfogadása esetén az adott szerződéskötésre vonatkozó adatkezelés szerint járunk el.

Adatfeldolgozó igénybevételére vagy adattovábbításra nem kerül sor.

4.6. A telefonbeszélgetések rögzítése

Külön ki kell emelnünk, hogy mind a bejövő, mind a kimenő hívásokat rögzítjük. A telefonhívások során megadott személyes adatait kezeljük. Telefonhívás esetén munkatársunk tájékoztatja Önt arról, hogy a hívás rögzítésre kerül, valamint megadja azt az egyedi azonosító számot is, amire a későbbiek során hivatkozhat. A hangfelvételt kérésére díjmentesen rendelkezésére bocsátjuk.

Az adatkezelés jogalapja:

 • Az Önnel mint magánszeméllyel kötött szerződés esetén a szerződés teljesítése a jogalap.
 • Egyéb esetben az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja, azonban a visszavonás nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben nem kezelhetjük megadott személyes adatait, előfordulhat, hogy nem lehetséges a kérdés vagy kérés megválaszolása vagy pontos teljesítése. Az adatkezelés célja: Az utasítások rögzítése és visszakereshetősége, valamint a panaszkezelés.

Az adatkezelés ideje: A rögzített hívásokat 6 (Hat) hónapig tároljuk. Ügyfeleink esetén a 6 (Hat) hónapos időtartam a szolgáltatási szerződés megszűnését követően kezdődik.

Adatfeldolgozó igénybevételére vagy adattovábbításra nem kerül sor.

4.7. Fogyasztói panaszról felvett jegyzőkönyv

A panaszkezelés írásban vagy szóban történik a fenti elérhetőségeinken. Ha Ön magánszemélyként köt velünk szerződést és a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges a panaszról jegyzőkönyvet kell felvenni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 • a fogyasztó neve, lakcíme,
 • a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 • a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 • a mi nyilatkozatunk a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 • a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása,
 • a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma. A panaszkezelésről nyilvántartást vezetünk.

Az adatkezelés jogalapja: A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A.§. Az adatok megadása ilyen esetben kötelező.

Az adatkezelés célja: Panaszkezelés.

Az adatkezelés ideje: A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 5 (Öt) évig meg kell őriznünk.

Adattovábbításra vagy adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül sor.

4.8. Ha riasztórendszer távfelügyeleti szolgáltatást vesz igénybe:

Amennyiben Ön szolgáltatási szerződés köt ingatlan távfelügyeletének ellátására, a szerződés teljesítése érdekében személyes adatait kezeljük.

A szerződés előkészítésekor a következő adatokat kell megadnia:

 • vezeték- és keresztnév;
 • születési név ;
 • születési hely és idő;
 • anyja neve;
 • lakcím;
 • telefonszám;
 • e-mail cím;
 • jelszó.

A szerződés teljesítése érdekében meg kell adnia annak a személynek az adatait is, akit a szerződésben meghatározott esetekben értesíthetünk. Az értesítendő személy vonatkozásában a következő adatokat kell megadnia:

 • értesítendő személy vezeték- és keresztneve;
 • telefonszáma;
 • jelszava.

Az értesítendő személy tájékoztatásáról és szükség esetén az adatai megadásához történő hozzájárulás beszerzéséről Önnek kell gondoskodnia.

Amennyiben Ön cég képviselőjeként jár el, a cég adatai mellett szükségünk lesz az Ön alábbi adataira:

 • vezeték- és keresztnév;
 • telefonszám;
 • e-mail cím.

Az adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítéséhez fűződő jogos érdek.

Az adatkezelés célja: A szerződés előkészítése, létrehozása, teljesítése, kapcsolattartás és számlázás. Az adatok megadása a szerződéskötés feltétele.

Az adatkezelés ideje: A szerződés megszűnését követően a személyes adatait archiváljuk, és 5 (Öt) évig tároljuk, a mindenkori számviteli és adójogi szabályok által előírt dokumentumokat és adatokat 8 (Nyolc) évig tároljuk. Ezt követően törlésre kerülnek az adatai.

Adattovábbítás: Alvállalkozóink felé történhet (I. melléklet). Alvállalkozóink a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismerték el. Kérésére a rendőrségnek továbbítjuk a kezelt adatokat.

Adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül sor.

4.9. Ha tűzjelző rendszerekre vonatkozó távfelügyeleti szolgáltatást vesz igénybe:

Amennyiben Ön szolgáltatási szerződés köt tűzjelző rendszerek távfelügyeletének ellátására, a szerződés teljesítése érdekében személyes adatait kezeljük.

A szerződés előkészítésekor a következő adatokat kell megadnia:

 • vezeték- és keresztnév;
 • születési név;
 • születési hely és idő;
 • anyja neve;
 • lakcím;
 • telefonszám;
 • e-mail cím;
 • jelszó.

A szerződés teljesítése érdekében meg kell adnia annak a személynek az adatait is, akit a szerződésben meghatározott esetekben értesíthetünk. Az értesítendő személy vonatkozásában a következő adatokat kell megadnia:

 • értesítendő személy vezeték- és keresztneve;
 • telefonszáma;
 • jelszava.

Az értesítendő személy tájékoztatásáról és szükség esetén az adatai megadásához történő hozzájárulás beszerzéséről Önnek kell gondoskodnia.

Amennyiben Ön cég képviselőjeként jár el, a cég adatai mellett szükségünk lesz az Ön alábbi adataira:

 • vezeték- és keresztnév;
 • telefonszám;
 • e-mail cím.

Az adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítéséhez fűződő jogos érdek.

Az adatkezelés célja: A szerződés előkészítése, létrehozása, teljesítése, kapcsolattartás és számlázás. Az adatok megadása a szerződéskötés feltétele.

Az adatkezelés ideje: A szerződés megszűnését követően a személyes adatait archiváljuk, és 5 (Öt) évig tároljuk, a mindenkori számviteli és adójogi szabályok által előírt dokumentumokat és adatokat 8 (Nyolc) évig tároljuk. Ezt követően törlésre kerülnek az adatai.

Adattovábbítás: Szükség esetén adatai továbbításra kerülnek az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

Adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül sor.

4.10. Ha felvonó távfelügyeleti szolgáltatást vesz igénybe:

Amennyiben Ön szolgáltatási szerződés köt felvonó távfelügyeletének ellátására, a szerződés teljesítése érdekében személyes adatait kezeljük.

A szerződés előkészítésekor a következő adatokat kell megadnia:

 • vezeték- és keresztnév;
 • születési név;
 • születési hely és idő;
 • anyja neve;
 • lakcím;
 • telefonszám;
 • e-mail cím;
 • jelszó.

A szerződés teljesítése érdekében meg kell adnia annak a személynek az adatait is, akit a szerződésben meghatározott esetekben értesíthetünk. Az értesítendő személy vonatkozásában a következő adatokat kell megadnia:

 • értesítendő személy vezeték- és keresztneve;
 • telefonszáma;
 • jelszava.

Az értesítendő személy tájékoztatásáról és szükség esetén az adatai megadásához történő hozzájárulás beszerzéséről Önnek kell gondoskodnia.

Amennyiben Ön cég képviselőjeként jár el, a cég adatai mellett szükségünk lesz az Ön alábbi adataira:

 • vezeték- és keresztnév;
 • telefonszám;
 • e-mail cím.

Az adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítéséhez fűződő jogos érdek.

Az adatkezelés célja: A szerződés előkészítése, létrehozása, teljesítése, kapcsolattartás és számlázás. Az adatok megadása a szerződéskötés feltétele.

Az adatkezelés ideje: A szerződés megszűnését követően a személyes adatait archiváljuk, és 5 (Öt) évig tároljuk, a mindenkori számviteli és adójogi szabályok által előírt dokumentumokat és adatokat 8 (Nyolc) évig tároljuk. Ezt követően törlésre kerülnek az adatai.

Adattovábbításra vagy adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül sor.

4.11. Ha gépjármű távfelügyeleti szolgáltatást vesz igénybe:

Amennyiben Ön szolgáltatási szerződés köt gépjármű távfelügyeletének ellátására, a szerződés teljesítése érdekében személyes adatait kezeljük.

A szerződés előkészítésekor a következő adatokat kell megadnia:

 • vezeték- és keresztnév;
 • születési név;
 • születési hely és idő;
 • anyja neve;
 • lakcím;
 • telefonszám;
 • e-mail cím;
 • jelszó.

A szerződés teljesítése érdekében meg kell adnia annak a személynek az adatait is, akit a szerződésben meghatározott esetekben értesíthetünk. Az értesítendő személy vonatkozásában a következő adatokat kell megadnia:

 • értesítendő személy vezeték- és keresztneve;
 • telefonszáma;
 • jelszava.

Az értesítendő személy tájékoztatásáról és szükség esetén az adatai megadásához történő hozzájárulás beszerzéséről Önnek kell gondoskodnia.

Amennyiben Ön cég képviselőjeként jár el, a cég adatai mellett szükségünk lesz az Ön alábbi adataira:

 • vezeték- és keresztnév;
 • telefonszám;
 • e-mail cím.

Az adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítéséhez fűződő jogos érdek.

Az adatkezelés célja: A szerződés előkészítése, létrehozása, teljesítése, kapcsolattartás és számlázás. Az adatok megadása a szerződéskötés feltétele.

Az adatkezelés ideje: A gépjármű nyomvonalát 60 (Hatvan) napig tároljuk, a gépjárművezető adatai azonban már ezt megelőzően, 5 (öt) nap elteltével töröljük.

Adattovábbításra vagy adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül sor.

4.12. Ha útdíj bevallás szolgáltatást vesz igénybe:

Amennyiben Ön szolgáltatási szerződés köt útdíj bevallásra vonatkozóan, a szerződés teljesítése érdekében személyes adatait kezeljük.

A szerződés előkészítésekor a következő adatokat kell megadnia:

 • vezeték- és keresztnév;
 • születési név;
 • születési hely és idő;
 • anyja neve;
 • lakcím;
 • telefonszám;
 • e-mail cím;
 • jelszó.

A szerződés teljesítése érdekében meg kell adnia annak a személynek az adatait is, akit a szerződésben meghatározott esetekben értesíthetünk. Az útdíj intézkedésre jogosult személy vonatkozásában a következő adatokat kell megadnia:

 • intézkedésre jogosult személy vezeték- és keresztneve;
 • telefonszáma;
 • e-mail címe
 • jelszava.

Az útdíj intézkedésre jogosult személy tájékoztatásáról és szükség esetén az adatai megadásához történő hozzájárulás beszerzéséről Önnek kell gondoskodnia.

Amennyiben Ön cég képviselőjeként jár el, a cég adatai mellett szükségünk lesz az Ön alábbi adataira:

 • vezeték- és keresztnév;
 • telefonszám;
 • e-mail cím.

Az adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítéséhez fűződő jogos érdek.

Az adatkezelés célja: A szerződés előkészítése, létrehozása, teljesítése, kapcsolattartás és számlázás. Az adatok megadása a szerződéskötés feltétele. Az adatkezelés ideje: A gépjármű nyomvonalát 5 (Öt) évig tároljuk, a gépjárművezető adatai azonban már ezt megelőzően, 5 (öt) nap elteltével töröljük.

Adattovábbítás: adatai továbbításra kerülnek az útdíjszedő felé.

Adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül sor.

4.13. Ha társasházi kamerarendszerek üzemeltetésére vonatkozó szolgáltatást vesz igénybe:

Amennyiben Ön szolgáltatási szerződés köt társasházi kamerarendszerek üzemeltetésének ellátására, a szerződés teljesítése érdekében személyes adatait kezeljük. Lakásszövetkezet esetén is a jelen pontban foglaltak az irányadók.

A szerződés előkészítésekor a következő adatokat kell megadnia:

 • vezeték- és keresztnév;
 • születési név;
 • születési hely és idő;
 • anyja neve;
 • lakcím;
 • telefonszám;
 • e-mail cím;
 • jelszó.

A szerződés teljesítése érdekében meg kell adnia annak a személynek az adatait is, akit a szerződésben meghatározott esetekben értesíthetünk. Az értesítendő személy vonatkozásában a következő adatokat kell megadnia:

 • értesítendő személy vezeték- és keresztneve;
 • telefonszáma;
 • jelszava.

Az értesítendő személy tájékoztatásáról és szükség esetén az adatai megadásához történő hozzájárulás beszerzéséről Önnek kell gondoskodnia.

Amennyiben Ön cég képviselőjeként jár el, a cég adatai mellett szükségünk lesz az Ön alábbi adataira:

 • vezeték- és keresztnév;
 • telefonszám;
 • e-mail cím.

Az adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítéséhez fűződő jogos érdek.

Az adatkezelés célja: A szerződés előkészítése, létrehozása, teljesítése, kapcsolattartás és számlázás. Az adatok megadása a szerződéskötés feltétele.

Az adatkezelés ideje: A szerződés megszűnését követően a személyes adatait archiváljuk, és 5 (Öt) évig tároljuk, a mindenkori számviteli és adójogi szabályok által előírt dokumentumokat és adatokat 8 (Nyolc) évig tároljuk. Ezt követően törlésre kerülnek az adatai. A kamerák által készített felvételeket 15 (Tizenöt) nap elteltével töröljük, kivéve, ha felmerül a hatóság felé továbbítás szükségessége.

Adattovábbítás: Kérésre a rendőrségnek továbbítjuk a kezelt adatokat. Adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül sor.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az egyes kamerarendszerek működésével kapcsolatban a megbízónak kell tájékoztatást nyújtania az érintettek felé, melyhez természetesen minden szükséges információt megadunk.

 

4.14. Ha egészségügyi segélyhívó szolgáltatást vesz igénybe:

Amennyiben Ön szolgáltatási szerződés köt egészségügyi segélyhívó szolgáltatás igénybe vételére, a szerződés teljesítése érdekében személyes adatait kezeljük.

A szerződés előkészítésekor a következő adatokat kell megadnia a szolgáltatást igénybe vevő személyre vonatkozóan:

 • vezeték- és keresztnév;
 • születési név;
 • születési hely és idő;
 • anyja neve;
 • TAJ-szám;
 • egészségügyi állapotával kapcsolatos adatok;
 • lakcím;
 • telefonszám;
 • e-mail cím;
 • jelszó.

A szerződés teljesítése érdekében meg kell adnia annak a személynek az adatait is, akit a szerződésben meghatározott esetekben értesíthetünk. Az értesítendő személy írásos hozzájárulása a szerződés mellékletét képezi. Az értesítendő személy vonatkozásában a következő adatokat kell megadnia:

 • értesítendő személy vezeték- és keresztneve;
 • telefonszáma;
 • jelszava.

Amennyiben Ön cég képviselőjeként jár el, a cég adatai mellett szükségünk lesz az Ön alábbi adataira:

 • vezeték és keresztnév;
 • telefonszám
 • e-mail cím.

Az adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítéséhez fűződő jogos érdek. Egészségügyi adatai vonatkozásában az Ön kifejezett hozzájárulása alapján kezeljük adatait annak érdekében, hogy riasztás esetén a lehető leghatékonyabb módon járhassunk el. Az adatok megadása a szerződéskötés feltétele.

Az adatkezelés célja: A szerződés előkészítése, létrehozása, teljesítése, kapcsolattartás és számlázás.

 • Az adatkezelés ideje: A szerződés megszűnését követően a személyes adatait archiváljuk, és 5 (Öt) évig tároljuk, a mindenkori számviteli és adójogi szabályok által előírt dokumentumokat és adatokat 8 (Nyolc) évig tároljuk. Ezt követően törlésre kerülnek az adatai. Egészségügyi adatai – a nyilvántartást kivéve – a szerződés megszűnésekor törlésre kerülnek. Adattovábbítás:
 • Adatait riasztás esetén továbbítjuk a területileg illetékes járőr és az ellátásában részt vevő orvos, ápoló, gondozó, mentős részére.
 • Az egészségügyi adatok továbbítását külön is nyilvántartjuk. A nyilvántartás vezetését Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 28.§ (1) bek. írja elő és a 30.§ (1) bek. alapján 30 (Harminc) évig kell megőriznünk. Az egészségügyi adatokat orvosi titokként kezeljük, azokat csak az Ön (az Ön törvényes vagy meghatalmazott képviselője) kérésére és kérése szerint, valamint a törvényben előírt kötelező esetekben továbbítjuk vagy adjuk ki. A házastárs, egyeneságbeli rokon, testvér, élettárs, közeli hozzátartozó, örökös megismeréssel kapcsolatos jogairól, valamint az adattovábbítás törvényben meghatározott eseteiről, kérésre írásban külön tájékoztatást nyújtunk. (Az egészségügyi adatokkal kapcsolatos adatkezelést Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény szabályozza.)

Adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül sor.

4.15. Napló

Törvényi előírás alapján a szerződésekről naplóban nyilvántartást vezetünk. A naplóban nyilvántartjuk a megbízó nevét, lakcímét vagy székhelyét is. A naplóban, az ahhoz kapcsolódó egyéb nyilvántartásban kiegészítés, javítás csak úgy végezhető, hogy az eredetileg rögzített szöveg olvasható maradjon.

Az adatkezelés jogalapja: A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 15. §.

Az adatkezelés célja: A napló vezetése által megfelelés a jogszabályi követelményeknek. Az adatok ilyen nyilvántartása, így azok megadása is jogszabályi előírás.

Az adatkezelés ideje: A naplót az utolsó bejegyzéstől számított 5 (Öt) évig kell megőriznünk.

Adattovábbítás: Kötelesek vagyunk biztosítani, hogy – a szerződéses felek érdekeinek sérelme nélkül – a rendőrség és a jogszabály alapján erre feljogosított más hatóság, illetve – a róla vezetett adatokat illetően – az érintett személy a naplót és a kiegészítéséről, vagy javításáról szóló nyilvántartási okmányokat megtekinthesse.

Adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül sor.

4.16. Belépés a távfelügyelet területére

A hozzánk érkező személyek személyes adatait nem kezeljük, kivéve azon vendégeinkét, akik a távfelügyelet területére lépnek be. Nekik titoktartási nyilatkozatot kell kitölteniük, ahol a következő adatokat kell megadniuk:

 • vezeték és keresztnév;
 • születési idő;
 • belépés és kilépés ideje.

Az így kezelt adatokat csak az épület, az épületben található vagyontárgyak és az ott tartózkodó személyek biztonsága érdekében kezeljük. Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása. Hozzájárulását visszavonhatja, a visszavonás azonban nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben nem adja hozzájárulást a fent meghatározott személyes adatok kezeléséhez, a távfelügyeleti szobába nem léphet be.

Az adatkezelés célja: A távfelügyeleti szoba és a látogatók személyi és vagyoni biztonságának biztosítása;

Az adatkezelés ideje: A belépésre jogosultak azonosító adatait (nevét, születési idejét) töröljük a távozástól számított 3 (három) nap elteltével, kivéve, ha szükségessé válik a hatóság felé történő továbbítás.

Adattovábbítás: Kérésre a rendőrségnek továbbítjuk a kezelt adatokat.

Adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül sor.

4.17. A cégünknél kamerarendszer működik:

Cégünknél kamerák üzemelnek a személyi és vagyoni biztonság biztosítása érdekében. A kamerarendszert az arra utaló piktogram és figyelmeztető szöveg jelzi.

A kamerarendszerrel kapcsolatos adatkezelésről bővebb tájékoztatást az adott irodaházban, a helyszínen kaphat. A kamerarendszer adatkezelési tájékoztatóját kérésére e-mailben is továbbítjuk az Ön részére.

4.18. Üzleti kapcsolatok

Az egyes üzleti partnereinkkel kötött szerződések, vagy szerződésen kívüli kapcsolatok során megosztjuk kapcsolattartóink elérhetőségét, és kezeljük az üzleti partnereink által átadott kapcsolattartók elérhetőségeit.

Az adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítéséhez, vagy a cégek közötti kapcsolattartáshoz fűződő jogos érdekünk. Az adatok megadás kapcsolattartás feltétele.

Az adatkezelés célja: Kapcsolattartás a szerződés teljesítése, vagy előkészítése érdekében, vagy egyéb üzleti okból.

Az adatkezelés ideje: A kapcsolattartói adatokat az üzleti kapcsolat fennállása alatt addig kezeljük, amíg üzleti partnerünk a kapcsolattartó megváltozásáról nem értesít bennünket.

Adattovábbításra vagy adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül sor.

5. Egyéb adattovábbítások és adatfeldolgozók:

 • A számlák megfelelő kiküldése érdekében cégünk, KBOSS.hu Kft. (1031 Budapest, Záhony utca 7.) szolgáltatásait vesszük igénybe, mely részére elektronikusan elküldjük a számla kiállításához szükséges adatokat, valamint az Ön nevét és címét. Az így elküldött adatok alapján a megbízott cég a számlákat kinyomtatja, borítékolja és kiküldi. A megbízott cég adatfeldolgozóként jár el.
 • Amennyiben velünk szemben fennálló tartozását felszólításainkra nem fizeti meg, a tartozás behajtása érdekében adatait továbbítjuk az általunk megbízott, követelések kezelésével foglalkozó társaságnak, az INTRUM JUSTITIA Zrt.-nek (1138 Budapest, Váci út 144-150.). A követeléskezelés során a megbízott cég adatkezelőként jár el. Adatkezelési tájékoztatóját a következő linken éri el: https://www.intrum.hu/ados-ugyfeleknek/mivel-foglalkozik-az-intrum/adatvedelem/altalanos-adatkezelesi-tajekoztato/ Kizárólag a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban jelzett adatfeldolgozók és adatkezelők felé továbbítjuk az Ön személyes adatait, kizárólag a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint. Más adatkezelők részére, csak az Ön előzetese hozzájárulását követően továbbíthatja az Adatkezelő az Ön személyes adatait.

Fenntartjuk a jogot, hogy a jogszabályban meghatározott esetekben – az érintett külön hozzájárulása nélkül is – a kezelt személyes adatokat az illetékes hatóságok, bíróságok részére azok megkeresésének megfelelően átadjuk.

6. Az Ön jogai

Az adatkezelés kapcsán Önt az 6.1.-6.7. pontokban részletezett jogok illetik meg. Amennyiben élni szeretne valamelyikkel, kérjük, hogy azt írja meg nekünk az alábbi elérhetőségek egyikére:

cím: 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 10-11.

e-mail cím: adatkezeles@balmazor.hu

Azonosítás

A kérése teljesítése előtt minden esetben azonosítanunk kell az Ön személyazonosságát. Ha nem tudjuk Önt azonosítani, sajnos nem teljesíthetjük a kérését.

A kérés megválaszolása

Az azonosítást követően írásban, elektronikusan, vagy az – Ön kérésére – szóban nyújtunk tájékoztatást a kéréssel kapcsolatban. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, mi elektronikus úton fogunk válaszolni. Természetesen ebben az esetben is van lehetősége más módot kérni.

Ügyintézési határidő

Legkésőbb a kérés beérkezésétől számított 1 (Egy) hónapon belül tájékoztatjuk Önt a kérése nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 2 (két) hónappal meghosszabbítható, amiről még az egy hónapos ügyintézési határidőn belül tájékoztatjuk Önt.

Kötelesek vagyunk Önt az intézkedés elmaradásáról is tájékoztatni az egy hónapos határidőn belül. Ez ellen panaszt nyújthat be a NAIH-nál (7.1. pont), és élhet bírósági jogorvoslati jogával (6.2. pont).

Az ügyintézés díja

A kért tájékoztatás és intézkedés díjmentes. Kivételt képez az eset, ha a kérés egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó. Ebben az esetben díjat számolhatunk fel, vagy megtagadhatjuk a kérés teljesítését.

6.1. Visszavonhatja hozzájárulását

Az Ön hozzájárulása alapján végzett adatkezelések esetén, Ön bármikor visszavonhatja a hozzájárulását. Ilyen esetben az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 5 (öt) munkanapon belül töröljük az Ön személyes adatait az adott adatkezeléshez kapcsolódóan. Tájékoztatjuk, hogy a visszavonás, az azt megelőző hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

6.2. Tájékoztatást (hozzáférést) kérhet

Ön tájékoztatást kérhet arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen:

 • Mi a célja?
 • Pontosan milyen adatok kezeléséről van szó?
 • Kinek továbbítjuk ezeket az adatokat?
 • Meddig tároljuk ezeket az adatokat?
 • Önnek milyen jogai és jogorvoslati eszközei vannak ezzel kapcsolatban?
 • Kitől kaptuk az Ön adatait?
 • Hozunk-e automatizált döntést Önre vonatkozóan az Ön személyes adatai felhasználásával? Ilyen esetekben arról is kérhet tájékoztatást, hogy milyen logikát (módszert) alkalmazunk, és arról hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, milyen várható következményekkel jár.
 • Ha azt tapasztalta, hogy adatait nemzetközi szervezet, vagy harmadik ország (nem uniós tagállam) felé továbbítottuk, úgy kérheti annak bemutatást, hogy mi garantálja személyes adatai megfelelő kezelését.
 • Kérhet másolatot a kezelt személyes adatairól (A további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló díjat számíthatunk fel.)

6.3. Helyesbítést kérhet

Ön kérheti, hogy javítsuk, illetve egészítsük ki az Ön pontatlanul, vagy hiányosan rögzített személyes adatát.

6.4. Kérhet személyes adatai törlését („elfeledtetését”)

Ön kérheti, hogy töröljük az Ön személyes adatait, ha:

 1. a) A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat kezeltük;
 2. b) A pusztán az Ön hozzájárulása alapján végzett adatkezelések esetén;
 3. c) Ha megállapításra kerül, hogy a személyes adatokat jogellenesen kezeljük;
 4. d) Uniós vagy hazai jogszabály előírja;
 1. e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt a fentiek értelmében törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A személyes adatokat nem törölhetjük, amennyiben azokra szükség van:

 1. a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 2. b) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből;
 3. c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján
 4. d) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törlés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 5. e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

6.5. Kérheti, hogy korlátozzuk az adatkezelést

Ön kérheti, hogy korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;
 • Az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • Már nincs szükségünk a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Korlátozás esetén a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A korlátozás esetleges feloldásáról előzetesen tájékoztatjuk Önt.

6.6. Kérheti, hogy adjuk át a személyes adatait (adathordozhatósághoz való jog)

Ön jogosult arra, hogy az általunk kezelt személyes adatait géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa – vagy kérésére – továbbítsuk, amennyiben az adatkezelés kizárólag az Ön hozzájárulásán, vagy Önnel, vagy az Ön érdekében kötött szerződésen alapul és automatizált módon történik.

Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához szükséges. Nem sértheti a törléshez való jogot és nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

6.7. Tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen

Ön tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, amennyiben:

 • Az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához szükséges;
 • Az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges;

A fenti esetekben a személyes adatokat töröljük, kivéve, ha azok kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ön akkor is tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, ha:

 • Az adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik. Ebben az esetben a személyes adatokat töröljük.
 • A személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor. Ebben az esetben a személyes adatokat töröljük kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

7. Jogorvoslati lehetőségek

 

7.1. Panaszt tehet a NAIH-nál

Amennyiben Ön szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellentétes az Adatvédelmi Rendelet előírásaival, úgy Ön jogosult panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban, Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonsági Hatóságnál (NAIH).

NAIH elnök: dr. Péterfalvi Attila

levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

web: http://naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu vagy privacy@naih.hu

7.2. Bírósághoz fordulhat

Amennyiben Ön szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellentétes az Adatvédelmi Rendelet előírásaival és ezzel megsértették az Ön Adatvédelmi Rendeletben foglalt jogait, úgy Ön jogosult bírósághoz fordulni.

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az Ön szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.

Magyarországon a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat. A bírósági eljárásra az Adatvédelmi Rendeletben foglaltakon túl a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Második Könyv, harmadik rész, XII. Címében (2:51. § – 2:54. §) foglaltak, valamint az egyéb a bírósági eljárásra vonatkozó jogszabályi előírások irányadóak.

7.3. Kártérítés és sérelemdíj

Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével kárt okoz, vagy az érintett személyiségi jogát megsérti, az Adatkezelőtől sérelemdíj követelhető. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

8. Adatbiztonság

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy figyelembe véve a tudomány és technológia mindenkori állását, a megvalósítás költségeit, továbbá az adatkezelés jellegét, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett kockázat a megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtsuk végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantáljuk. A személyes adatokat mindig bizalmasan, korlátozott hozzáféréssel, titkosítással és az ellenálló képesség lehetséges maximalizálásával, probléma esetén visszaállíthatóság biztosításával kezeljük. Rendszerünket rendszeresen teszteljük a biztonság garantálása érdekében. A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor figyelembe vesszük az adatkezelésből eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből erednek.

Megteszünk mindent annak biztosítása érdekében, hogy az irányításunk alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személyek kizárólag a mi utasításunknak megfelelően kezelhessék az említett adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre uniós vagy tagállami jog kötelezi őket.

9. Titoktartás

Munkánk során foglalkozási (hivatásbeli) titoktartási kötelezettség terhel bennünket a tevékenység végzésének tartama alatt és annak megszűnését követően is minden olyan tényt, adatot illetően, amelyről a szerződés teljesítése során szereztünk tudomást. Ez alól csak törvény, valamint – saját adatait érintően – a megbízó adhat felmentést.

10. Egyéb

Az Adatkezelő bármikor jogosult jelen Adatkezelési Tájékoztató foglaltakat módosítani. Az esetleges módosítás a honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba, a változásról a honlapon felugró ablakban hívjuk fel a figyelmet.

Utolsó frissítés: 2020.09.25.